SITAs Fyrstegsmodell

SITA

Svenska institutet för trygga arbetsförhållanden

Utreder, Utbildar och Certifierar arbetsplatser

VÅRA TJÄNSTER

SITA erbjuder ett integrerat utvärdering och utbildningspaket grundat på de krav diskrimineringslagen infört gällande förebyggande insatser mot diskriminering på arbetsplatsen.

 

SITA har som mål att ge konkreta verktyg till er organisation för att kunna hantera diskrimineringsrelaterade problem. Detta utifrån en fyrstegsmodell, "Undersöka", "Analysera", "Utbilda" och "Cerifiera".

 

Vi ger också förertag och organisationer en möjlighet att upprätthålla arbetet genom en regelbunden certifiering av en arbetsplats eller hela företaget/organisationen.

FYRSTEGSMODELL

 

Ordningen och vilka steg kan givetvis variera beroende på hur mycket arbete förettaget/- organisationen redan utfört.

1. Undersöka

Inledningsvis använder sig SITA av en webbaserad mätmetod där ni som företag får kännedom om hur medarbetare upplever sitt arbetsklimat.

2. Analysera

Resultatet av mätningen kommer att presenteras och analyserar tillsammans med er på plats för att ge en övergripande uppfattning om organisationens nuläge.

3. Utbilda

Steg tre är en utbildningsdel där alla inom organisationen får ta del av ett teoretiskt material som läses in som självstudier. Här läggs en grund som sedan kan fördjupas i föreläsningsdelen. Föreläsningen är även ett diskussionstillfälle där det finns möjligheter till att samtala kring miljön på arbetsplatsen och ta upp frågor kring diskriminering och sexuella trakasserier.

Upplever ni ändå att kunskapen kring detta redan finns så finns möjlighet att ansöka om certifieringstestet redan inledningsvis i processen.

4. Certifiera

Efter utbildningstillfället har företaget möjlighet att ansöka om certifiering.

Vid certifiering skickas ett test på undervisningsmaterialet ut till samtliga medarbetare. Godkänns testet tillhandahåller organisationen ett certifikat som styrker att er organisation arbetat aktivt med diskrimineringsrelaterade frågor och att:

- Alla inom organisationen har tagit del av diskriminerings- och arbetsmiljölagens lagar och regler samt vet hur de fungerar i praktiken.

- Alla inom organisationen känner till begreppen i samband med diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier och vet vad de står för.

- Alla inom organisationen känner till hur den egna organisation löpande arbetar med, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

- Alla inom organisationen vet hur ett diskrimineringsärende handläggs, vad konsekvenserna är för den som utsätter någon annan och rättigheterna för den som blir utsatt. Alla känner till arbetsgivarens ansvar.

- Alla inom organisationen vet vart man kan vända sig om problem uppstår och vilka utomstående instanser som kan aktualliseras vid behov.

 

Revision och återaktivering av Certifikat

Då kunskap är en färskvara så är certifikatet aktivt ett år i taget. Om organisationen önskar att återaktivera sitt certifikat kan detta göras enkelt genom att antingen ta del av utbildningsmaterialet igen, eller om kunskapen kvarstår återinföra testet. Vid godkänt resultat förnyas certifikatet ett år i taget.